Hukuk Mahkemelerinde Adli Tatil Süreleri?

//

Av. Aytaç Kındır

Adli tatil, hukuk mahkemelerinin yargısal işlem ve faaliyetlerini durdurduğu süre aralığıdır. Türkiye’de adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 104. Maddesine göre 20 Temmuz 2023 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındadır. Bu tarihler arasında mahkemeler faaliyetlerini durdurmaktadır.

Adli Tatile Bağlı olan Hukuk Mahkemeleri Hangileridir?

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre adli tatile tabi olan mahkemeler şu şekildedir;

 1. Sulh hukuk mahkemesi
 2. Aile mahkemesi
 3. İcra hukuk mahkemesi
 4. Asliye hukuk mahkemesi
 5. Kadastro mahkemesi
 6. Asliye ticaret mahkemesi
 7. İş mahkemesi
 8. Tüketici mahkemesi
 9. Fikrî ve sınai haklar hukuk mahkemesi

Yukarıda belirtilen bu mahkemeler adli tatil süresi boyunca işlemlerini askıya alırlar.

Adli Tatile Bağlı olmayan Hukuk Mahkemesi İşleri Hangileridir?

Adli tatil süresi içerisinde mahkemeler genel itibariyle tüm işlemleri askıya almaktadır. Bunun yanı sıra, ilgili kanunda belirtilen bazı iş ve işlemler adli tatile bağlı değildir. Bu yargısal işlemlerin adli tatil süresi içerisinde olup olmadığına bakılmaksızın görülmesi gerekmektedir. Adli tatile bağlı olmayan işler şunlardır;

 • Yasada belirtilen veya mahkemece acele görülmesine karar verilen işler,
 • Hizmet sözleşmesi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar,
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işler,
 • İcra ve İflas Daireleri ile icra mahkemelerinde görülen işler,
 • Nafaka davaları
 • Soy bağı, velayet ve vesayet davaları,
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi,
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılması,
 • Keşif icraları,
 • BAM ile Yargıtay incelemeleri,
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,
 • Hakem kararları,
 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talep, itiraz ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,
 • Çekişmesiz yargı işleri,

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler, adli tatile bağlı değildir. Bu işlemlerle ilgili kanunun, hâkimin veya mahkemenin verdiği süreler, zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlemeye devam eder.

Hukuk Davaları Adli Tatile Bağlı İşler
Hukuk Davaları Adli Tatile Bağlı İşler

Adli Tatile Bağlı olan Hukuk Mahkemesi İşleri Hangileridir?

Hukuk mahkemelerinde iş ve işlemlerin çoğunluğu adli tatile bağlıdır. Bu sebeple adli tatil süresince bu işlemler askıya alınır ve bu işlemlere ilişkin süreler işlemez. Süreler adli tatilin bitimine ertelenir. Bir önceki başlıkta saymış olduğumuz adli tatile bağlı olmayan hukuk işlerinin kapsamına girmemek şartıyla, belirteceğimiz şu yargısal iş ve işlemlerine ilişkin süreler adli tatil boyunca işlemez;

 • Dava dilekçesi sunulması,
 • Karşı dava dilekçesi sunulması,
 • İstinaf dilekçesi sunulması,
 • Bunlara karşı verilen cevap dilekçesi alınması,
 • İşlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçesi alınması,
 • İlam verilmesi,
 • Her türlü tebligat işlemi yapılması,
 • Dosyanın başka bir mahkemeye gönderilmesi,
 • İstinaf mahkemesine gönderilmesi,
 • Yargıtay’a gönderilmesi

İşlemlerinde süreler adli tatil süresince işlemez.

Adli Tatile Bağlı olan Hukuk Mahkemesi İşlerinde süreler ne kadar uzar?

Hukuk muhakemeleri Kanununa göre, normal süre bitimi adli tatil sürelerine denk gelen iş ve işlemlerle alakalı süreler bir hafta uzatılmış sayılır. Verilen bir haftalık süre adli tatilin bitiminden itibaren başlar.

Yorum yapın