Nafakanın Kaldırılması Davası

//

Av. Aytaç Kındır

Nafaka kaldırma davası, nafaka borçlusunun nafaka ödemesini sonlandırmak amacıyla açtığı davadır.

Nafakanın sona erdirilmesi talebi her zaman mahkemeden istenebilir ve belirli bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

Nafakanın kaldırılmasını talep eden tarafın, karşı tarafın ekonomik durumunun daha iyi olduğunu veya kendisinin ciddi anlamda fakirleştiğini kanıtlaması gerekmektedir.

Nafaka İptali Şartları Nelerdir?

Nafaka iptali için gerekli şartlar mahkeme tarafından değerlendirilir. Nafakanın iptali için aşağıdaki şartlar göz önünde bulundurulur:

 • Nafaka alacaklısının vefatı,
 • Nafaka borçlusunun vefatı,
 • Nafaka alacaklısının maddi durumunun iyileşmesi,
 • Nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi,
 • Nafaka borçlusunun ciddi anlamda fakirleşmesi,
 • Çocuğun 18 yaşını doldurması,
 • Nafaka alacaklısı çocuğun ebeveyne karşı ağır kusurları gibi sebeplerle nafakanın iptali için Aile Mahkemesi’nde dava açılabilir.

Bu şartlar altında, nafaka kaldırma davası açılarak durum mahkeme tarafından yeniden değerlendirilir ve nafaka ödemesinin sonlandırılması kararı verilebilir.

Nafaka Kaldırma Davası Nasıl Açılır?

Nafakanın kaldırılması davası herhangi bir zamanaşımına tabi değildir. Şartların oluşması durumunda bu dava her zaman açılabilir. Nafaka iptali için dava açmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. İlk olarak dava dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir.
 2. Dilekçe, dava nedenlerinizi ve delillerinizi içermelidir. Deliller, belgeler, tanıklar veya uzman görüşleri olabilir.
 3. Nafakanın iptali için gerekli şartların açık bir şekilde dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.
 4. Dilekçe mahkemeye sunulduktan sonra gerekli harç ve masrafların avans olarak ödenmesi gerekmektedir.
 5. Dava açıldıktan sonra tarafınıza duruşma günü tebligatı yapılacaktır.

Dava aşamaları, nafaka alacaklısının ekonomik durumu veya diğer şartların değiştiğini kanıtlamak amacıyla nafaka kaldırma davası açma sürecini içermektedir. Dava dilekçesinin ve belgelerin mahkemeye sunulması, adaletin yerine getirilmesi ve nafaka ödemelerinin sonlandırılması için önemlidir.

Aile mahkemesi, bu tür nafaka iptali davalarının karara bağlandığı yerdir.

Nafaka İptal Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU 6. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
ESAS NO :
DAVACI :
VEKİLİ : Av. Aytaç KINDIR
DAVALI :
KONU : Tedbir Nafakasının Kaldırılması veya Azaltılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemeniz,1…… tarihli ara kararı ile, müşterek çocuk lehine dava tarihinden itibaren aylık ……. TL tedbir nafakasına hükmetmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 176/4. maddesi gereğince; tarafların mali durumlarının ve hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın azaltılmasına karar verilebilir. Bu bağlamda iradın azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir.

Hükmedilen tedbir nafakası miktarı fahiş olup, müvekkil açısından mali gücünün üzerinde bir külfete sebebiyet vermiştir. Müvekkil, davacı tarafça boşanma kararının alınması ve müşterek konutu çocukla birlikte terk etmesinin hemen akabinde, eşinin ve çocuğunun ekonomik açıdan güçlük çekmemesi için her türlü önlemi almış, giderlerini ve bakıcı ücretini karşılamıştır. Güncel tarih itibariyle de, müvekkil, davacı eşin ve müşterek çocuğun giderleri ve bakımı için maddi desteğini sürdürmektedir. Bu durumda, davacı eşin tedbir nafakası talep etmesi, dürüstlük ve iyiniyet kuralı ile bağdaşmamaktadır. Ek olarak, davacı eşin de ekonomik durumu oldukça iyi olup, müvekkilin her ay 2000TL geçici tedbir nafakasını, çocuğun giderleri ve bakımı için kullanmak üzere, davacı eşe ödemesi; davacı eş açısından ihtiyaçlarının ötesinde sebepsiz zenginleşmeye neden olacaktır.

Müvekkil tarafından müşterek çocuk ve eşi için yapılan ödemeleri de dilekçemizin devamında mahkemenize arz ediyoruz

Görüldüğü üzere müvekkilin yalnızca bir ay içerisinde müşterek çocuk ve eşi için yaptığı harcama 9000TL’yi bulmaktadır. Müvekkilin bu ödemeleri yaptığı kredi kartının ekstresini de yine dilekçe ekinde delil olarak sunmaktayız.

H. NEDENLER : 6284 Sayılı Yasa, Yargıtay kararları ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : ………’e ait kredi kartı harcama dökümü,

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve gösterilen nedenlerle;
Müşterek çocuk lehine hükmedilen nafakanın KALDIRILMASINA,
Kabul edilmediği taktirde, müşterek çocuk lehine hükmedilen nafaka miktarının AZALTILMASINA,
Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Aytaç KINDIR

Nafaka İptali Davasına Karşı Dava Açılması

Nafaka İptal davası açıldığında bu davaya karşı dava açılabilir.

Nafaka alacaklısı, nafakanın iptaline karşı nafakanın arttırılmasını talep edebilir. Bu şekilde karşı dava açıldığında, mahkeme hâkimi bu iki talebi de birlikte inceleyecektir. Şartları değerlendirecek ve duruma göre nafakanın iptaline veya arttırılmasına karar verecektir.

Nafaka Kaldırılması Yargıtay Kararları

T.C YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834
KARAR TARİHİ: 30.05.2012
>İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI
>İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ
>YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada, boşanma davasıyla hükmedilerek daha sonra açılan arttırım davalarıyla müteaddit defalar arttırılarak en son 150 TL olan iştirak nafakasının, davalının 18 yaşını doldurmuş olması ve sigortalı bir işte çalışıyor olması nedeniyle kaldırılması talep edilmiştir.

Davalı, halen üniversite hayatı devam ettiğinden ve ekonomik gücü de yetersiz olduğundan davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davalının 2007 yılından beri sigortalı olarak çalışmaya başladığı, 2009 yılında açıköğretim programına göre sosyal bilimler fakültesine kaydını yaptırdığı, halen bir mağazada satış danışmanı olarak çalıştığı, işe giriş tarihi dikkate alındığında çalışma yönünde tercihte bulunup bu duruma uygun eğitim programı seçtiği, bu nedenle kendi şartlarına göre hem çalışıp para kazanma hem de eğitimine devam etme yolunu seçtiği, nafakanın kaldırılması için gerekli yasal koşulların oluştuğu anlaşıldığından davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafında temyiz edilmiştir.

TMK.nun 328/1.maddesi hükmü gereğince “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.” Aynı yasanın 2.fıkrasında ise, “Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitim sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” Hükmü mevcut bulunmaktadır.

Bu hale göre iştirak nafakasının TMK.nun 328/2.maddesi hükmü gereğince yardım nafakasına dönüşmesi çocuk ergen olduğu halde eğitimi devam ediyorsa mümkündür.

TMK.nun 364/1.maddesinde “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” Hükmü mevcuttur. Her iki hükmün birlikte değerlendirilmesi halinde, davalının eğitime devam etmesi sebebiyle şartları değerlendirilerek, tarafların gelir ve içinde bulundukları muhtaçlık durumu, yoksulluğa düşecek olma şartı göz önünde bulundurularak nafakanın kaldırılmayarak yardım nafakası olarak devamı gerekirken, davanın kabulü bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Nafaka İptal Davası Ücreti

Türkiye Barolar Birliği’nin hazırlamış olduğu avukatlık asgari ücret tarifesine göre nafaka iptal davası kazanılması durumunda avukata devlet tarafından belirlenen ve karşı tarafça ödenecek ücret 9200 Türk lirasıdır.

İstanbul Barosu’nun hazırlamış olduğu tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesine göre aile mahkemelerinde görülmekte olan nafaka iptal avukat ücreti 52000 Türk lirasıdır.

Yorum yapın