Hizmet Tespit Davası Nedir?

//

Av. Aytaç Kındır

Hizmet Tespit Davası, işveren tarafından sigortasız çalıştırılan işçinin sigortalı günlerini tespit ettirmek için açmış olduğu dava türüdür.

Bu durumda bulunan işçiler ise geriye dönük olarak ödenmeyen primlerinin ödenmesini işverenlerinden talep edebilmektedir. Bunu yapabilmelerinin yolu ise hizmet tespit davası açmaktır.

Geriye dönük hizmet tespit davalarında işçinin korunması esas olmaktadır. Ancak davanın açılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların içerisinde ilk sırayı primlerin ödenmediği günler ile ilgili raporların son bir yıla ait olması gerekliliğidir. Bu raporların 1 yıldan daha uzun süre hazırlanmış olması durumunda geçerliliğini yitirecektir. Bu durum işçinin lehine raporlarda dahi geçerli olmaktadır.

Hizmet tespit davaları açılırken hasım olarak sadece işverenlerin değil Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da gösterilmesi gerekmektedir. Ancak SGK bu davalarda fer’i müdahil olarak bulunmaktadır. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hasım gösterilmemesi durumunda alınan kararlar geçersiz olmaktadır.

Hizmet tespit davaları karara bağlanmadan önce ise işçilerin haklarını almaları gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bu hem Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hem de işçinin haklarının korunması için zorunlu olmaktadır. Çünkü dava süresince işverenden gerekli borçların ödenebileceğine dair mal beyanında bulunması istenmektedir.

Hizmet Tespit Davası Zaman Aşımı Nedir?

Hizmet tespit davasının zaman aşımı süresi 2 farklı kritere göre belirlenmektedir. Bu kriterlerden ilki sigortalının davaya konu olan işyerinde hiç sigorta girişinin yapılmamış olmasıdır.

Eğer işçinin işyerinde hiç sigorta primi yatırılmamış ise o zaman hizmet tespit davası zaman aşımı süresi 5 yıl olmaktadır. Ancak bu hesaplamasının yapılması işçinin sigortasız olarak çalıştığı işyerinden çıkmış olduğu yılın son gününden itibaren hesaplanmaktadır. Örneğin bir işçi 2015 yılı mart ayında işten ayrıldı ise o zaman zaman aşımı süresi 31 Aralık 2015 tarihinden itibaren başlar ve süre 2020 yılının 31 Aralık günü bitmektedir.

Hizmet tespit davalarının zaman aşımı ile ilgi bir diğer kriter ise sigortasız çalıştırılan işçinin sigorta priminin bir süre ödenmiş olmasıdır. Prim ödeme gün sayısında bir sınırlama bulunmamaktadır. Sigortasız çalıştırılan işçinin bir gün dahi ödenmiş priminin bulunması zaman aşımı sınırı belirlemektedir.

Primi belli bir süre ödenmiş olan ancak daha sonrasında sigortasız çalıştırılan işçinin geriye dönük hizmet tespit davasının zaman aşımı sınırı bulunmamaktadır. Bu işçiler davayı istedikleri zaman açabilirler.

Hizmet Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

İşçi tarafından açılan hizmet tespit davası 2 yıl sürmektedir. Bu süre ortalama bir süredir. Yargılamanın karmaşıklığına göre süre uzamaktadır.

Hizmet Tespit Davası Kime Karşı Açılır?

11.09.2014 tarihinden sonra açılan tüm hizmet tespit davaları işverene karşı açılır. Ancak mahkeme resen Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihbarda bulunur ve bu süreçten sonra kurum davalı işverenin yanında fer’i müdahil olarak katılmaktadır.

11.09.2014 tarihinden önce görülen hizmet tespit davalarında davalar hem sigortasız işçi çalıştıran işverene hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılmaktaydı. Ancak bu tarihte yapılan yeni kanun ile hizmet tespit davaları sadece sigortasız işçi çalıştıran işverene karşı açılmaktadır.

SGK’nın fer’i müdahil olarak davalı işverenin yanında olması için işverenin kuruma başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. Yargılanmadan sonra kesinleşen karara SGK’nında uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak yargılamada Sosyal Güvenlik Kurumu Fer’i müdahil olarak yer aldığında kurumun lehine ya da aleyhine yargılama giderlerine hükmedilememektedir.

İşçinin birden fazla işveren ile sigortasız çalışması durumunda ise her bir işveren için ayrı dava açması gerekmektedir. Diğer bir deyişle işçinin her bir işveren için ayrı dava dilekçesi vermesi zorunlu olmaktadır. Ancak bu durumun bir istisnası bulunmaktadır. Bu istisna ise işçiyi sigortasız çalıştıran işverenlerin arasında ihtiyari veya zorunlu dava arkadaşlığının bulunmasıdır.

Sigorta Geriye Dönük Hizmet Tespiti Nasıl Yapılır?

geriye dönük hizmet tespiti nasıl yapılacağı kanunlarda öngörülmemiştir. Bu sebeple de işçinin sigortasız çalıştığı iddiasını kanıtlayacak olan her türlü belge ve tanık geriye dönük hizmetinin tespitinde kullanılabilmektedir. Bu davarlarda sıklıkla kullanılan kanıtların içerisinde SGK kayıtları, işverene ait banka kayıtları, işçiye ait bordro kayıtları ve işçinin belirttiği süre içerisinde işçi ile aynı ya da komşu yerlerde çalışmış olan tanıklar olmaktadır.

Hem Anayasa hem de kanunlarla korunan işçilerin sosyal güvenlik hakları gereğince işçilerin sigortalı çalışmaları bir seçenek değil zorunluluktur. Bu sebeple de devlet tarafından işletmeler düzenli olarak denetimler sağlanır ve sigortasız çalıştırılan işçilerin tespit edilmesi durumunda işverenlere ciddi para cezaları uygulanır. Ancak bu titiz denetlemeye rağmen hala sigortasız çalıştırılan işçiler bulunmaktadır. Bazı durumlarda işçiler sigortasız çalıştırıldıklarını çok sonra öğrenmektedir. Bu süreçte haklarını alabilmenin yolu hizmet tespit davası açmaktan geçmektedir.

Hizmet Tespit Davası Kazanılırsa Ne Olur?

İşçinin sigortasız çalıştığı iddiası ile açmış olduğu geriye dönük hizmet tespit davasını kazanması durumunda bazı haklara sahip olmaktadır.

İşçinin davayı kazanması durumunda hak edeceği ilk hak belirlenen süre boyunca ödenmemiş olan prim borçlarının işveren tarafından ödenmesidir. Ayrıca bu sürede ödenmeyen gelir vergisinin de yine işveren tarafından vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda vergi dairesi ödenmeyen gelir vergisi için işveren para cezası uygulayabilir.

Eğer işçi çalıştığı süre içerisinde sigortasız çalıştırıldığını ihbar ettiği için işten çıkarılmış ise bazı davalarda işçinin tazminat alma hakkı da doğmaktadır.

Ayrıca işçinin primlerinin ödenmediği süreç içerisinde sarf etmiş olduğu emeklerin karşılığını da bu davalar ile alabilmektedir.

Hizmet Tespit Davası Avukatı

Hizmet tespit davası avukatı bu dava için işçilere yardımcı olmaktadır. Bu konu üzerinde ki yetkinliğini ispat etmiş olan İş Hukuku avukatları, işçilere geriye dönük hizmet tespitinin yapılmasında yardımcı olmaktadır.

Hizmet tespit davalarının her aşamasında bir uzmanın işçilere her aşamada yardımcı olması işçinin haklarının korunmasının yanında bürokratik işlemlerin de sorunsuz yürümesini sağlamaktadır. Ayrıca hizmet tespit dava avukatlarının da davada yer alması sayesinde işçilerin bütün davalara katılma zorunluluğu da olmamaktadır. Son olarak hizmet tespit davası avukatları sayesinde işçiler alacaklarının icrasını hiçbir sorun ile karşılaşmamaktadır.

Yorum yapın