Mal Beyanı

//

Av. Aytaç Kındır

Mal Beyanı Nedir?

Mal beyanı, borçlu tarafından sahip olunan varlıkların ve alacakların icra dairesine sunulması işlemidir.

Beyanda, bu değerlerin miktarı, özellikleri ve türleri detaylıca belirtilir. Beyanın amacı, borçlunun varlıklarına uygun bir şekilde alacağın tahsil edilmesini sağlamaktır. İcra sürecinin ilerleyebilmesi adına borçlu için bu bir zorunluluktur.

Ek olarak, bazı yasalar gereği belirli kamu görevlilerinin de mal beyanında bulunması gerekmektedir.

Mal Bildirimi Beyannamesi Nereye Yapılır?

Borçlular için mal beyanı, icra sürecinin başlatıldığı icra dairesinde gerçekleştirilir. Kamu sektöründe görev alan kişiler içinse, mal beyanı işlemleri sicil ve belge bilgilerinin tutulduğu ilgili birimde yapılır.

Mal Beyanında Nasıl Bulunulur?

İcra süreci başladığında, icra dairesi borçlu ile iletişim kurar ve mal beyanında bulunması gerektiğini belirtir. Borçlu, icra dairesine giderek ilgili formu doldurabilir ya da bu beyanı dilekçe yoluyla da sunabilir.

Hangi Durumlarda Mal Beyanı Yapılır?

Borçlu hakkında icra takibinin başlamasıyla birlikte mal beyanı yapılması zorunludur. Ancak, bazı istisnai durumlar da bulunmaktadır.
Örneğin, memurlar 5 yıl aralıklarla ya da mal varlığında kayda değer bir değişiklik olduğunda mal beyanında bulunmalıdırlar.

3628 sayılı yasa gereği, aşağıda belirtilen kişi ve görevliler mal beyanında bulunma yükümlülüğüne sahiptir:

 • Seçimle göreve gelen kamu çalışanları
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar
 • Noterler
 • Türk Hava Kurumu yetkilileri
 • Kamu sektöründe çalışan memurlar ve işçi statüsünde olmayan diğer personel
 • Belirli yasalarda adı geçen kurumlarda görevli yönetim ve denetim kurulu üyeleri
 • Siyasi partilerin genel başkanları
 • Vakıf yöneticileri
 • Kooperatif ve birlik başkanları, yöneticileri ve genel müdürleri
 • Yeminli mali müşavirler
 • Kamu yararına faaliyet gösteren derneklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri
 • Gazete sahipleri, yöneticileri, başyazarlar ve köşe yazarları

Bu kişi ve grupların mal beyanında bulunması mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Mal Beyanının İçeriği Neleri Kapsar?

Mal beyanı, borçlunun sahip olduğu varlıklar ve alacakları içerir. Bu, borçlunun elinde ya da üçüncü şahısların elinde bulunan tüm maddi değerleri, kazançları ve gelirleri kapsar. Ayrıca, bu varlıkların türü, özellikleri ve diğer ayrıntıları da beyanda belirtilmelidir.

Mal Beyanında Bulunma Süresi Ne Kadar?

Borçlunun mal beyanında bulunması için verilen süre, icra takibine yapılacak bir itiraza bağlı olarak değişiklik gösterir:

 • İcra takibine itiraz edilmediği durumda, takip başladıktan sonraki 7 gün içinde mal beyanında bulunulmalıdır.
 • Eğer borçlu, icra takibine itiraz eder ve bu itiraz reddedilirse, red kararının tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde mal beyanında bulunması gerekmektedir.

Mal Beyanı Dilekçesi Örneği

İcra Müdürlüğüne
Dosya No: …/…
Mal Beyanında Bulunan:
Borçlu: Adınız soyadınız (T.C. Kimlik Numarası)
Adresiniz
Alacaklı: Adı-soyadı (biliniyorsa T.C. Kimlik Numarası)
Biliniyorsa adresi

Konu: …/… numaralı dosya kapsamında. /../…. Tarihinde tebellüğ edilen ödeme emrine binaen sunduğum mal beyanına dairdir.

Açıklamalar: 1- Müdürlüğünüzce. /.. Numaralı dosya sebebiyle gönderilen ödeme emri tarafıma. /../…. Tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu dilekçe vesilesiyle süresi içerisinde mal beyanında bulunmaktayım.

2- Mal beyanı olarak sunduğum mallarım şunlardır;
a) …
b) …
c)…

Borçlunun Adı Soyadı

İmzası

Not: Mal beyanında bulunulacak mallar teker teker, cinsleri, vasıfları, mahiyetleri ve değerleriyle birlikte yazılmalıdır. Eğer üzerinize kayıtlı mal ya da alacak bulunmuyorsa açıklamalar kısmında belirtilebilir. Önemli olan mal beyanında bulunuyor olmaktır. Kişi malı olmadığı için mal beyanında bulunmaktan vazgeçmemelidir.

Memurlar Mal Bildirimini Kaç Yılda Bir Yapmalıdır?

Memurlar, hizmetlerine devam ederken, sonu 0 ya da 5 ile biten yılların şubat ayına kadar mal beyanında bulunma yükümlülüğüne sahiptir. Ancak, mal varlığında dikkate değer bir değişiklik meydana gelirse, bu değişikliğin yaşandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde yeniden mal beyanında bulunmaları gerekmektedir.

Mal Beyanı ile ilgili Yaptırımlar

Mal Beyanında Bulunmama Durumu:

 • Borçlular için: İcra İflas Kanunu’nda belirtildiği üzere, mal beyanında bulunmayan borçluya en fazla 3 aylık tazyik hapsi uygulanır.
 • Memurlar için: Zamanında mal beyanında bulunmayan memurlar için de en fazla 3 aylık hapis cezası uygulanabilir.

Gerçeğe Aykırı Mal Beyanı Yaptırımı:

 • Borçlular için: Eğer borçlu gerçeğe aykırı beyanda bulunursa ve bu durum alacaklı tarafından şikayet edilirse, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilir.
 • Memurlar için: Gerçeğe aykırı beyanda bulunan memurlar için ceza süresi 6 ay ile 3 yıl arasında değişiklik gösterebilir.

Sonradan Kazanılan Malların Beyan Edilmemesi Durumu:

 • Borçlular için: Borçlunun sonradan kazandığı malları elde ettiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde icra dairesine bildirmesi gerekmektedir. Bildirmezse, mal beyanında bulunmama cezası olan 3 aya kadar tazyik hapsi uygulanabilir.
 • Memurlar için: Memurların, mal varlıklarındaki önemli değişiklikleri 1 ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. Bildirmezlerse, 3 aya kadar hapis cezası alabilirler.

Yorum yapın