Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi & İş Sözleşmesi – Ücretsiz Örnek Sözleşme

//

Av. Aytaç Kındır

İşe alımlar sonrasında, iş görüşmeleri esnasında, işletme yönetiminde veya var olan çalışanlarla yeni iş sözleşmeleri imzalanması gerektiği durumlarda hazırlanması gereken belirsiz süreli hizmet sözleşmesi & iş sözleşmesini arşivimizden sizlere ücretsiz sunuyoruz. İsterseniz aşağıdaki içeriği kopyalayarak veya indirme bağlantısındaki Word dosyasını bilgisayarınıza indirerek örnek iş sözleşmesini kullanabilirsiniz.

Not : İş bu belirsiz süreli hizmet sözleşmesi Avukat Aytaç Kındır tarafından sadece https://aytackindir.av.tr/ web sitesi üzerinden ve ücretsiz olarak sunulmuştur. Başka web sitelerinde dağıtılmaması, hukuki amaçlar dışında kullanılmaması ve gerektiğinde sadece bu sayfaya bağlantı verilmesi rica olunur.

İŞÇİNİN;

 1. Adı Soyadı :
 2. Baba ve Ana Adı :
 3. Doğum yeri ve tarihi :
 4. Tabiiyeti(Uyruğu) :
 5. Öğrenim Durumu :
 6. SSK Sicil No :
 7. İkametgah Adresi :

İŞVERENİN;

 1. Adı Soyadı / Ünvanı :
 2. Adresi :
 3. SGK İşyeri Sicil Numarası :
 4. Vergi Kimlik Numarası :

İŞİN;

 1. İşyeri (Şube Adı) :
 2. İşin başlama tarihi :
 3. İşçinin yapacağı iş :
 4. İşçinin unvanı         :
 5. ………………………. Aylık ücret brüt TL
 6. ………………………. Aylık net ücret TL

(Aylık ücret yazıyla ………………………………………………Türk lirasıdır)

ÜCRET:

İşveren işçiye ücretini takip eden ayın ilk haftasında işyerinde ödeyebileceği gibi banka hesabına da yatırabilir. Bir aylık çalışmaya karşılık 30 gün üzerinden ücret ödenir. Ayın 28.29.30 ve 31 gün olması işçinin alacağı aylık ücretini değiştirmez. İşçinin ücretine işverence ekonomik şartlar ve işçinin liyakati ile verimliliği dikkate alınarak zam yapılması hususunda işveren tamamen serbesttir. İşverenin, işçiye vereceği teşvik amaçlı, ayni ve nakdi ödemeler işçi açısından kazanılmış hak niteliğinde olmadığı gibi tekrarlanacağı anlamına da gelmez. İşçi almış olduğu ücret miktarını saklamak mecburiyetinde olup öğrenilmesi ve bunun tespiti halinde işveren tazminatsız olarak iş akdini feshedebilir. Bir yıl içinde 270 saate kadar yapılan fazla mesailer asıl ücretin içinde olup, yapılan bu fazla çalışmalar için isçiye ayrıca fazla mesai ücreti verilmez. İşçi bunu şimdiden kabul eder.

GENEL TALİMATLAR:

İşçi yürürlükteki her türlü çalışma hayatıyla ilgili resmi mevzuat (kanun tüzük, yönetmelik gibi) hükümleriyle ve ayrıca bunlara uygun olarak işveren tarafından hazırlanan ve ileride hazırlanarak yürürlüğe konulacak çalışma koşulları, iş disiplini, iş yürütümü, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konular ile her türlü prosedür, talimat ve yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

DENEME SÜRESİ:

İşçinin iş yerindeki deneme süresi 2 (iki) aydır. Bu süre içinde taraflar işbu iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilirler

SSK:

İşçi, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu” hükümlerine göre sigortalı olarak çalıştırılacaktır.

ÇALIŞMA SÜRESİ:

İşçinin haftalık normal çalışma süresi 45 saattir. 4857 Sayılı İş Kanununun 63 maddesinde belirtilen denkleştirme ve aynı kanunun 64 Maddesinde belirtilen telafi çalışmasından hariç, haftalık 45 saat normal çalışmanın dışında gerektiğinde fazla çalışmayı, hafta tatili, resmi tatil ve genel tatil günlerinde çalışmayı işçi kabul eder. İşverenin talebi olmadan fazla mesai yapılamaz.
İşveren, işçinin haftalık yasal çalışma ve dinlenme gün ve saatlerini, günlere göre taksim etmekte, günlük işe başlama, dinlenme ve işin sona erme saatlerini tespit etmekte veya değiştirmekte, mevzuat hükümleri çerçevesinde serbesttir. Pazar günü işgünü niteliğindedir. Haftalık verilecek izinler haftanın herhangi bir günü olabilecek şekilde işverence belirlenir. Ara dinlenmeleri ile yolda geçen süreler iş saatinden sayılmaz.

FAZLA MESAİ :

İşveren ülkenin genel yararları işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile, vılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak denkleştirme esası uygulandığı durumlarda     işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile  bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırılmış  olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla  çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez. Bir yıl içinde 270  saate kadar yapılan fazla mesailer asıl ücretin içinde olup, yapılan bu  fazla çalışmalar için işçiye ayrıca fazla mesai ücreti verilmez.

TELAFİ ÇALIŞMASI:

İşçi 4857 sayılı Kanunun 64 maddesine göre telafi çalışmasını ve denkleştirme süresinde çalışmayı kabul eder. Zorunlu nedenlerle işin durması , ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma süresinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi yâda yıllık izinden hariç, işçinin talebi ile kendisine saatlik veya günlük izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için. telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. İşçinin kullanılmamış yıllık izni olmaması veya yıllık izne hak kazanmamış olması durumunda İşçiye ileriki günlerde telafi çalışması yapmak şartıyla işverenin belirleyeceği süre kadar izin verilebilir.

GEÇ GELME:

İşçinin mazeretsiz ve haber vermeksizin mesaiye geç gelmesi veya habersiz erken çıkması hali 30 gün içinde 3 kez tekrarlanırsa iş sözleşmesi işverence tazminatsız olarak feshedilebilir. 15 dakikayı geçen gecikmelerde işçi işe kabul edilmez ve devamsız sayılır.

HAFTA TATİLİ:

Haftalık çalışma süresini tamamlamayan işçi hafta tatili ücretine hak kazanamaz.

BAŞKA İŞTE ÇALIŞMA:

İşçi işverenin yazılı izni olmadan başka işte çalışamaz.

GİZLİLİK:

İŞÇİ, işbu sözleşmede belirtilen iş ile ilgili bilgileri, işverenin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir. Gizlilik başlığında gösterilen yükümlülükler mevcut haliyle tek taraflı, bu yükümlülüklerin iki taraflı hem İŞÇİ hem de işveren açısından bağlayıcı olması gerekmektedir.
İşbu sözleşmede ilgili maddelerde açıklanmış olan ticari sır, fikri mülkiyet, telif, know-how ve kamunun bilgisi dışında kalan her türlü belge ve bilgi ile ilgili olarak sözleşmede öngörülen gizlilik kurallarını ihlal etmesi halinde İŞÇİ, ihlal sebebiyle oluşan zarar ve ziyanını tazmin edecektir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ:

İşverence düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılmak mecburidir

SEYAHAT:

işçi iş gereği diğer illere seyahat etmeyi peşinen kabul eder.

ALKOLLÜ ÇALIŞMA:

İşçi işyerine alkolü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi, işbaşında sigara içmemeyi, bu maddeleri işyerinde bulundurmamayı, işi ile ilgili olmayan şeyleri ve kullanımı yasaklanan maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

BAŞKALARINDAN MENFAAT SAĞLAMA:

İşçi şirketten aldığı ayni veya nakdi gelir dışında diğer şirket çalışanlarından müşterilerden veya firmalardan herhangi bir yardım ve ücret talep etmeyeceğini maddi menfaat ve çıkar sağlamayacağını taahhüt eder.

BELGELERİN DOĞRULUĞU:

İşçi bu iş sözleşmesindeki ve ekinde verilen başvuru belgelerindeki bilgilerin doğruluğunu, aksinin anlaşılması halinde sözleşmen bildirimsiz ve tazminatsız feshedileceğini kabul ve taahhüt eder.

GÖREV UNVAN VE YER DEĞİŞİKLİĞİ:

İşçinin işe başlarken görevi…………. …….. olup, gerektiğinde ve işverenin talebi halinde ……………………………………belirtilen görevler ile ihtiyaç hasıl olması halinde diğer görevlerde çalışmayı şimdiden kabul eder. İşveren işçinin işyerindeki görevini ve unvanını başka bir iş veya unvan ile değiştirebilir. İşçi bu görevi kabul etmekle ödevlidir. İşçi mevcut veya yeni açılacak bir işyerinde daimi veya geçici olarak çalıştırılabilir. Değişiklik nedeni ile ücret artırımı talebi olmayacaktır. İşçi ihtiyaç hasıl olduğunda aynı şehir içerisinde işveren ve vekilinin göstereceği diğer yerlerde de çalışmayı kabul eder. Yazılı olarak yapılan bu görev değişikliğini kabul etmediği takdirde ‘’yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması’’ anlamını taşır. Bu durumda işveren dilerse işçinin iş akdini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir. Görev unvanı değişikliği, işçiye haklı nedenle iş hakkını fesih hakkı vermez ve böyle bir tasarruf haksız fesih sayılarak kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

IŞYERI DEVRİ:

 İşçi, işyerinin bir bölümünün veya tamamının başka bir tüzel kişiliğe, çalışanlarıyla birlikte devredilmesi durumunda, bu devirden dolayı yeni işverende çalışmayı peşinen kabul eder.

İŞÇİNİN ÖNCEKİ İŞİ:

İşçi daha önce çalıştığı işyeri işverenine karşı kanuni sorumluluklarını yerine getirdiğini beyan etmiş olup, bu sebeple ortaya çıkabilecek zarar ve tazminatlar için ücretinden ve tazminatlarından kesinti yapılmasını kabul etmiştir.

İŞÇİNİN DEVRİ:

İşveren İşçiyi, bünyesindeki başka bir şirkete veya işverene bütün haklarıyla, yazılı olarak bildirmek suretiyle devredebilir. İşçi, devir neticesinde yeni görevine başlamayacağını altı iş günü içerisinde işverene bildirmesi durumunda geçmiş döneme ait kıdem tazminatı ve varsa ücret alacakları kendisine ödenerek bu sözleşme feshedilmiş olur. İşçi yeni işverene başlaması durumunda bu sözleşme ile birlikte devir gerçekleşmiş olur. İşçinin ileriki zamanlarda yeni işverende iş akdi tazminatı gerektiren bir sebeple sona ermesi durumunda, ilk olarak başladığı işverendeki giriş tarihi esas alınarak işlem yapılır. Son işverende tazminatı gerektirmeyecek şekilde iş akdinin sona ermesi durumunda önceki işverenden tazminat talep edemez. İşçi işverene 4857 sayılı kanun gereği geçici iş görme edimini başkasına devretme yetkisini bu sözleşmenin imzası ile vermiş ve muvafakatini peşinen belirtmiştir

İZİNLER:

İşveren; Işçinin evlenmesinde, ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümünde üç gün ücretli izin verir. Verilen bu izinler için telafi çalışması yaptırılmayıp ücreti tam olarak ödenir. İşveren; İşçinin birinci derecede yakınının hasta olması, bu hastalıktan dolayı il dışına sevk edilmesi ve işçinin bunu resmi evrakla ispatlaması durumunda iki gün ücretli izin verir. İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.

ÜCRETSİZ İZİN:

İşçi iş akdi devam ederken, olağanüstü hallerde bölgesel, ulusal, sektörel v.b kriz durumlarında işverenin belirteceği bir süre kadar ücretsiz izne ayrılmayı veya yarı zamanlı çalışmayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

YILLIK ÜCRETLI İZİN:

İşçi, 4857 Sayılı İş Kanunun 53 maddesi genel hükümleri gereğince kazanacağı yıllık ücretli iznini işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder,

ZİMMETLENEN DEMİRBAŞLAR:

 İş sözleşmesinin, işçi veya İşveren tarafından feshi halinde, İşçi kendisine teslim edilen her türlü demirbaş eşya ve kıymetli evrakları kusursuz ve noksansız şekilde bir tutanakla iade etmekle yükümlüdür.

İŞVERENİN ZARARA UĞRATILMASI:

Eğer işçi kendi veya çevresindekiler ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğu işlerin yapılması sırasında mevcut her türlü mevzuat hükümlerine aykırı davranması, suç veya kasıt eylemi ile hareket etmesi sebebiyle işvereni zarara uğratırsa, bu zararı işverenin talebi üzerine derhal ve tamamen ödemeyi kabul eder.

İŞ GÜVENLİĞİ:

İşçi, işyerindeki çalışmaları süresince, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili genel kaidelere ve işverenin yetkili elemanlarının bu konudaki talimatlarına uymak zorundadır. işçinin kendi savsaması yüzünden işin güvenliği tehlikeye düşürmesi veya işverenin malı olan veya kiraladığı makine, tesisat, teçhizat, eşya ve maddeleri, Otuz günlük ücretinin tutarı ile ödemeyecek derecede hasara uğratması halinde iş akdi ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedilir. Verilen zarar işçiden tahsil edilir.

İŞÇİNİN İŞİ BİZZAT GÖRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

İŞÇİ, iş görme yükümlülüğü kapsamında bizzat işi kendisi tarafından görmekle yükümlüdür. Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda İŞVEREN ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, işverenin onayı olmaksızın, benzer bir alanda İŞÇİ olarak bulunmamayı ve böyle bir teklif gelmesi durumunda işverene bildirim yapmayı kabul eder.

SIR SAKLAMA:

İşçi işverenin normal faaliyeti ve gelişmeleri ile ilgili olarak edindiği, görevi icabı sahip olduğu işyeri ve işverene ait sırları saklamak zorundadır. Aksi durum işverenin güvenini kötüye kullanmak olur, böyle bir durumda işverenin bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı doğduğu gibi bu nedenle doğacak zararları da tazmin eder. İşçi şirket adına 3. şahıslarla izinsiz olarak yazışma yapmayacağını, şirkete gelen evrakı yetki ve görevi olmaksızın almayacağını, imza atmayacağını göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca şirketin malı ve kullanımında olan yazılım ve demirbaş eşyayı şirketin yazılı izni dışında şirket dışına çıkarmayacağını yazılımları izinsiz kopyalayıp dağıtmayacağını, bunları başkasının yaptığın tespit ettiğinde yönetime derhal haber vereceğini kabul ve taahhüt eder.

YETKİSİZ İŞ YAPMA:

Şirket ile ilgili her türlü hizmet ve malzemeyi sadece şirket üzerinden faturalandırıp takip edeceğini herhangi aksi bir durumu tespit ettiğinde bu durumu derhal yönetime bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket adına yapılacak her türlü sözleşme ve şirketi bağlayıcı anlaşma yazılı olarak yapılacak ve teklif aşamasında yönetimce onaylanacaktır. Aksi halde doğacak sonuçlar işçinin kendisine ait olacaktır.

ŞÜPHELİ HAREKETLER:

İşçi işine zarar verecek her çeşit söz ve davranıştan kaçınacağını, güvensizlik yaratabilecek söz ve davranışlardan şüphe uyandırabilecek her türlü durumdan uzak kalacağını taahhüt eder. Ayrıca işyeri ile ilgili hiçbir kanunsuz eylem ve işleme katılmayacağını işyeri ile ilgili her konuda işyeri yararına davranışlarda bulunacağını, işverenin yazılı veya sözlü talep ettiği herhangi bir bilgiyi derhal, yanlışsız ve tam olarak vereceğini kabul ve taahhüt eder.

HEDİYE ALMA:

Personelin, herhangi bir firmadan ya da kuruluştan hediye alması yasaktır.

ŞİRKET ADINA ALIŞVERİŞ:

Personelin Şirket ile ilgili işlerinde şahsi kredi kartım kullanması yasaktır.Gereken para kendisine sağlanacak ve onunla alış veriş yapacaktır.

CİHAZ VE PROGRAM KULLANIMI:

Personelin işyeri tarafından kendisine verilen telefon,bilgisayar,personel takip cihazı gibi cihazlara ve programlara ait kullanıcı adı,şifre,parola gibi gizli bilgileri başka bir personelle paylaşması kendi yerine kullandırması yasaktır.Bu gibi durumlarda yasal işlem yapılacaktır.

MÜCBİR SEBEP

 1. Taraflardan hiçbiri kendi kontrol ve/veya iradesi dışında gelişen ve tarafların işbu sözleşmeyle yüklediği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici veya geciktirici hallerin, doğa olayları, salgın hastalık, yangın, patlama veya olağanüstü hava koşulları, savaş, terör, işgal, ihtilal, darbe, hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar, ambargolar, acil ulusal ve bölgesel olaylar, grev, lokavt gibi hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.
 2. Taraflar mücbir sebepten kaynaklanan gecikme veya taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
 3. Ancak mücbir sebepten etkilenen taraf, işbu mücbir sebebi, diğer tarafa derhal bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.
 4. Mücbir sebebin devam etmesi halinde, taraflar, bu sebebin etkilerini ortadan kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli olarak uzlaşmaya çalışacaklardır.
 5. Mücbir sebebin……………. aydan uzun süre devam etmesi halinde, taraflardan her biri, diğer tarafa yazılı bir bildirim göndererek, işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedebilecektir.

SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALİ

İşbu sözleşme yükümlülüklerine aykırılık halinde İŞÇİ, işveren’in zararlarını karşılamakla beraber ihlalin gerçekleştiği tarih itibariyle alacağı ücretin %……….. tutarını kesinti yapmasını kabul eder.

TEBLİGAT ADRESI:

Bu sözleşmedeki adresler veya işçinin ikametgâh adresi tebligat adresi olup işçi ikamet adresini değiştirdiğinde en geç bir hafta içerisinde işverene yeni adresini bildirmek zorundadır. Ayrıca işçi durumuyla ilgili değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde işverene bildirecektir.

BU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIKLAR:

İşçi bu sözleşmede belirtilen her bir hususla ilgili aykırılıklarda, aykırılık bir defa bile olsa, işverenin iş akdini ihbarsız ve tazminatsız feshedilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

YETKİLİ MAHKEME:

Bu iş sözleşmesinin tatbikatından doğacak her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların halli için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve  icra Daireleri yetkilidir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Şirket genelge, yönetmenlikleri ile 4857 Sayılı İş Kanunu genel hükümleri uygulanır.

TEYİT:

İşbu iş sözleşmesi bu madde ile birlikte 41 (Yazıyla kırkbir) maddeden ibaret olup, …/…/20..  tarihinde 7 (yedi) sayfa, iki nüsha olarak tanzim edildi, okunup bütün sayfaları imzalandı, her iki tarafa birer suret verildi.

ŞİRKET ADINA                                                               İlgili (İşçi / Personel)
İşveren veya Vekili                                                            Adı Soyadı
İmza ve Mühür                                                                   İmza


Not : İş bu belirsiz süreli hizmet sözleşmesi Avukat Aytaç Kındır tarafından sadece https://aytackindir.av.tr/ web sitesi üzerinden ve ücretsiz olarak sunulmuştur. Başka web sitelerinde dağıtılmaması, hukuki amaçlar dışında kullanılmaması ve gerektiğinde sadece bu sayfaya bağlantı verilmesi rica olunur.

Yorum yapın